Záruka

Výrobok je určený len pre používanie v domácnosti

Záručné podmienky - príloha záručného listu

Záručné podmienky:
Za podmienok dodržania účelu a spôsobu používania výrobku v súlade s návodom na obsluhu, alebo s iným pokynmi výrobcu sa na uvedený výrobok poskytuje záručná doba 24 mesiacov, ktorá začína dňom predaja. Automatické práčky a sušičky: ďalších 96 mesiacov (8 rokov) na vaňu a bubon.

Upozornenie:
Pre uplatnenie reklamácie, ktorá je riešená prostredníctvom zmluvného servisu Gorenje spol. s.r.o., je zákazník povinný predložiť vyplnený záručný list spolu s nadobúdacím dokladom (paragon, predajka pod.).

Záručný list musí byť vyplnený a potvrdený predajcom.

Odporúča sa, aby spotrebiteľ vo vlastnom záujme uschoval okrem záručného listu a nadobúdacieho dokladu tiež kópie opravných listov na ktorých poverený servis potvrdzuje vykonanie záručnej opravy.

Reklamácia bude zamietnutá v prípade:
- výrobok nie je inštalovaný a používaný v domácnosti v súlade s návodom na používanie a inštaláciu
- údaje na záručnom liste a doklad o nadobudnutí sa líši od údajov na výrobnom štítku výrobku, alebo v prípade, že výrobok nemožno identifikovať (chýbajúce, alebo poškodený výrobný štítok)
- mechanického poškodenia vinou spotrebiteľa alebo inej osoby
- pri poškodeniach spôsobených živelnou pohromou, alebo inými vonkajšími vplyvmi (prepätie el. prúdu, nesprávny tlak plynu, alebo nečistoty v plynovom rozvode a pod.)
- chyby spôsobené zásahom do konštrukcie výrobku
- bežnej údržby, čistenie, inštalácia, programovanie (nastavenie funkcií) apod
- bežného opotrebovania výrobku alebo spotrebného materiálu (žiarovky, nádoby na ľad, vzduchový filter, penový filter, prirodzené zmeny farby plastov atď.)

Inštalácia a pripojenie

Spotrebiče podľa bodu a), b) musia byť odborne inštalované a pripojené pracovníkom, ktorý má príslušné oprávnenie v odbore elektro, plyn podľa príslušnej STN EN.

a) Plynové a kombinované spotrebiče (plyn-elektrika)
b) Elektrické spotrebiče, ktoré nie sú vybavené pohyblivým elektrickým káblom zakončeným vidlicou.

Náklady súvisiace s inštaláciou a odborným pripojením výrobku nie sú hradené spoločnosťou Gorenje s.r.o.

Zaistenie záručného a pozáručného servisu

Na bezplatnej asistenčnej linke 800 536 536 vám naši odborní pracovníci pomôžu v pracovných dňoch v čase od 8,00 do 16,00 hod. rýchlo a profesionálne vyriešiť záručné, prípadne pozáručné opravy výrobkov ASKO

Výrobca si vyhradzuje právo na prípadné technické zmeny a vybavenie spotrebičov.